EN
/ TH

การอบรม หลักสูตร “การตรวจประเมินภายใน ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015”

บริษัทฯได้จัดโครงการอบรมภายใน หลักสูตร "การตรวจประเมินภายในระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ISO14001:2015" ให้กับผู้ที่ได้รับการเสนอรายชื่อเป็นผู้ตรวจประเมินภายใน ระบบมาตรฐาน ISO เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO และกระบวนการตรวจประเมินภายใน โดยมีการอบรมภาคทฤษฎีในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 และฝึกปฏิบัติจริงวันที่ 7-8 ธันวาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 6 วัน โดยมีทีมวิทยากรที่ปรึกษาจากมูลนิธิสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นผู้ให้ความรู้และเป็นโค้ชในการฝึกปฏิบัติจริงให้กับทุกทีม