EN
/ TH

การตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เห็นความสำคัญต่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน ได้มีการจัดสวัสดิการด้านการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2566 ได้มีการตรวจฯไปเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 และวันที่ 5 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา โดยโรงพยาบาลวิภาวดี ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกท่านเป็นอย่างดี