EN
/ TH

DMT ร่วมนำเสนอผลงานใน The Roads & Traffic Expo Thailand 2023

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ร่วมนำเสนอผลงานใน The Roads & Traffic Expo Thailand 2023 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและบรรยายความรู้ใหม่ๆ จากพันธมิตรด้านเทคโนโลยีการคมนาคมทางรถยนต์ ทั้งไทยและต่างประเทศ

ภายในงานคณะผู้บริหาร ได้ร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความรู้บนเวที โดย

  • ดร. สัณห์ พันธ์อุไร ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุงรักษา สายงานปฏิบัติการ เสวนา เรื่องกลยุทธ์ในการจัดการวงจรการใช้งานสินทรัพย์ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางถนนในองค์กรอย่างเหมาะสม
  • นายนพพล โพธิ์ขี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน บรรยาย เรื่อง แนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการจัดการค่าผ่านทางอัจฉริยะ ปิดท้ายด้วย
  • ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิลัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ สยาม จำกัด เสวนา เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายในการบํารุงรักษาถนนในชนบท

บริษัทฯ ได้ร่วมนำเสนอเรื่องความสำเร็จด้านการดำเนินกิจการด้วย ESG-in-process

งาน The Roads & Traffic Expo Thailand 2023 จัดขึ้นที่ Hall EH101 ศูนย์แสดงสินค้าและประชุมไบเทค บางนา ในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2566