EN
/ TH

โทลล์เวย์รับโล่รางวัลเกียรติยศ “บรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2557” ประจำภาคกลาง

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) ได้เข้ารับรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2557 ในส่วนของภาคกลาง จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม-หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้พิจารณาคัดเลือกจากบริษัทเอกชนทั่วประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน โดย บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) เป็น 1 ใน 3 บริษัทของภาคกลางที่ได้รับรางวัลดังกล่าว เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติ แก่ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจการค้า ที่มีแนวทางการบริหารจัดการด้วยหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยมีคุณประกายพิมพ์ ตันรังสรรค์ ผู้จัดการส่วนกฎหมายและกฎระเบียบ เป็นตัวแทนบริษัทฯเข้ารับโล่รางวัลในครั้งนี้