EN
/ TH

บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา นายบุญชนะ ตรีดิษฐ์ อุดมพร (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความเสี่ยง และความปลอดภัยฯ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนเข้ารับโล่รางวัล ระดับจังหวัดจากนายทศพล กฤตวงค์วิมาน (ขวา) ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัย กระทรวงแรงงาน ในพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย ระดับจังหวัดพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน