EN
/ TH

การอรมภายในองค์กร "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน"

เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ส่วนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ดอนเมืองโทลล์เวย์ ได้จัดอบรมโครงการ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" ให้แก่บุคลากรดอนเมืองโทลล์เวย์ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ฉาดเฉลียว บุนนาค จากสภากาชาดไทยเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ซึ่งการอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานพร้อมกับได้รับความรู้เพื่อการนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันและการให้บริการแก่ผู้ใช้ทางยกระดับ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อการบรรเทาเหตุการณ์และอุบัติภัยที่อาจเกิด ขึ้นได้