EN
/ TH

เสริมความพร้อมของพนักงานโทลล์เวย์ ด้วยหลักสูตร "ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ร่วมทาง"

เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ส่วนทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการอบรม "ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ร่วมทาง" ให้แก่พนักงานบริษัทฯที่ใช้รถยนต์ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นหลัก โดยได้รับเกียรติจากคุณทวีศักดิ์ พืชนะ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสินไหมทดแทน บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย และทีมงานจากนิสสัน ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมดังกล่าว

การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ เนื่องจาก บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญ จึงมุ่งหวังที่จะเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการพัฒนาทักษะในการขับขี่รถยนต์อย่างถูกต้อง เพื่อการลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่พนักงานในเรื่องการสร้างความปลอดภัยและการ ใส่ใจต่อผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน