EN
/ TH

ประกาศรายชื่อครอบครัวผู้ใช้ทางร่วมทริป "ชวนปลูกป่า พาชมวิถีเกษตร" ณ ฟาร์มโชคชัย

Trip 1 วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2556 มีรายชื่อ ดังนี้

 1. คุณสิริมา และคณะ
 2. คุณประสาธน์ ระเบียบ และคณะ
 3. คุณวรพรต และคณะ
 4. คุณมาลัย และคณะ
 5. คุณสมจิต และคณะ
 6. คุณสมพงษ์ และคณะ
 7. คุณอินท์นรี และคณะ
 8. คุณปรมินทร์ และคณะ
 9. คุณเกศมณีกาญจน์ และคณะ
 10. คุณวิบูลรัตน์ และคณะ
 11. คุณพิณทิพย์ และคณะ
 12. คุณดำรงศักดิ์ และคณะ
 13. คุณณัฏฐ์วนัน และคณะ
 14. คุณภัควลัญชน์ และคณะ
 15. คุณอัญชลี และคณะ

จากผลตอบรับที่ล้นหลาม ดอนเมืองโทลล์เวย์จึงเพิ่มเป็นTrip 2 วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2556 เพื่อแทนคำขอบคุณต่อผู้ใช้ทางยกระดับ ที่ใช้บริการด้วยดีเสมอมา

Trip 2 วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2556 มีรายชื่อ ดังนี้

 1. คุณหัทยา และคณะ
 2. คุณกนกพร และคณะ
 3. คุณสมถวิล และคณะ
 4. คุณขวัญเรือน และคณะ
 5. คุณกฤษฎา และคณะ
 6. คุณนพ และคณะ
 7. คุณสุมาลี และคณะ
 8. คุณพชรมน และคณะ
 9. คุณเสนาะ และคณะ
 10. คุณพันวิภา และคณะ
 11. คุณสุณี และคณะ
 12. คุณอัคริศ และคณะ
 13. คุณอัจฉรา และคณะ
 14. พลตรีไชยวัฒน์ และคณะ
 15. คุณศนิ และคณะ

กำหนดการ

Tollway Green Way Trip "ชวนปลูกป่า พาชมวิถีเกษตร"

7.30 น. นัดรวมพล คนรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานดอนเมืองโทลล์เวย์ ถนนวิภาวดีรังสิต
ลงทะเบียนผู้ร่วมเดินทาง รับเสื้อกิจกรรม ของที่ระลึก และรับชุดอาหารเช้า
8.00 น. ออกเดินทางจากดอนเมืองโทลล์เวย์ ถนนวิภาวดีรังสิต
10.00 น. เดินทางถึงฟาร์มโชคชัย
กิจกรรม "Tollway Green Way Trip ชวนปลูกป่า"
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน สเต๊กชั้นดีได้มาตรฐานจาก Chokchai Main Kitchen ณ ห้องกลางฟาร์ม โชคชัยสเต็คเฮ้าส์
13.20 น. กิจกรรม "Tollway Green Way Trip พาชมวิถีเกษตร"
การท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ การทำไบโอดีเซล ตามหลักการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การนั่งรถฟาร์มแทรคเตอร์ เรียนรู้กระบวนการรีดนม และสัมผัสกับแม่โคอย่างใกล้ชิดผ่านการรีดนมด้วยมือของตัวเอง ชมการแสดงวิถีชีวิตคาวบอย สนุกสนานกับการเล่นเกมในสไตล์คาวบอย ชื่นชมความสามารถของสุนัขต้อนแกะ อีกหนึ่งในวิธีการจัดการฝูงปศุสัตว์ ใกล้ชิดและสัมผัสกับสัตว์นานาชนิดบริเวณ Petting Zoo ป้อนอาหารกวาง แกะ กระต่าย และป้อนนมลูกโค
15.50 น. การเยี่ยมชม เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึกต่าง ๆ
16.30 น. เดินทางกลับ
18.30 น. เดินทางถึงดอนเมืองโทลล์เวย์โดยสวัสดิภาพ