EN
/ TH

ดอนเมืองโทลล์เวย์ เตรียมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร ช่วงสงกรานต์

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบติเหตุจราจร ภายใต้โครงการ "สงกรานต์ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง" สร้างจิตสำนึกให้ผู้ใช้ทางยกระดับดอนเมือง มีความระมัดระวังในการขับขี่มากขึ้นเพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

นายธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิตและทรัพย์สินที่เสียหาย จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ คือ การขับขี่ด้วยความประมาท ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร และยิ่งในช่วงเทศกาลวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน อาทิ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งในทุกปีจะมีนักท่องเทียวและประชาชนเดินทางกลับภูมิ ลำเนาตามจังหวัดต่างๆ เป็นจำนวนมาก จึงเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจราจร และเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาล สงกรานต์ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนึกถึงความสำคัญของการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน จึงจัดโครงการ "สงกรานต์ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง" ขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้ทางตระหนักถึงการใช้ถนนด้วยความปลอดภัย เคารพกฎจราจร มีการเตรียมความพร้อมของยานพาหนะก่อนการเดินทางอยู่ตลอด และส่งความสุขแก่ผู้ใช้ทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์

อย่างไรก็ตามปัจจัยสำคัญในการป้องกันปัญหาอุบัติเหตุจราจร คือประชาชนผู้ใช้เส้นทางจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรทุกครั้ง เมื่อใช้รถใช้ถนน อาทิ ผู้ขับขี่รถจะต้องมีสภาพร่างกายและจิตใจที่พร้อม ในการขับรถ มีการพักผ่อนที่เพียงพอ ไม่เสพสุรา หรือของมึนเมา ก่อนขับรถ, ไม่ใช้ความเร็วในอัตราเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด, ไม่บรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด หรือมาตรการความปลอดภัย 3 ม. 2 ข. 1ร. อย่างเคร่งครัด

สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดตั้งจุดบริการผู้ใช้ทางด้วยการบริการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการเดิน ทางฟรี บริการน้ำดื่ม ผ้าเย็นฟรี และแจกกระเป๋ากันง่วง ภายในบรรจุของที่จำเป็น ได้แก่ ผ้าเย็น เครื่องดื่มเห็ดหลินจือ น้ำเก็กฮวยแก้ร้อนใน ยาหม่องน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เส้นทางในวันที่ 10 - 12 เมษายน 2556 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ด่านเก็บค่าผ่านทาง ดินแดง 2