EN
/ TH

โทลล์เวย์ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงแรงงาน

ตามที่บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นเรื่องเสนอชื่อเข้าร่วมประกวดสถานประกอบการกิจกรรมดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้บริษัทฯ ได้รับการประกาศให้ได้รับ "รางวัลชมเชย" ดังนั้น เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเป็นแบบอย่างให้แก่สถานประกอบกิจการในการ บริหารจัดการด้านความปลอดภัย สำนักความปลอดภัยแรงงาน จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดและรางวัลประกาศนียบัตรชมเชย ให้แก่ สถานประกอบกิจการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ คุณจรินญา โกงเหลง ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย เป็นผู้แทนของบริษัทฯ ในการเข้ารับประกาศเกียรติคุณจาก นายโชคชัย ศรีทอง รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อวันที่11 กันยายน 2555 ณ ห้องอัมรินทร์ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร