EN
/ TH

อบรมหลักสูตร การสอนงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) ได้จัดอบรมหลักสูตรการสอนงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 ให้แก่หัวหน้่างานและผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงาน ตลอดจนการนำไปใช้เพื่อการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานและเกิดการสร้างองค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น