EN
/ TH

ขั้นตอนการรับชำระค่าผ่านทางผ่านบัตรสมาร์ทเพิร์ส สำหรับโครงการทางยกระดับดอนเมือง (DMT)

รูปภาพประกอบขั้นตอนการชำระค่าผ่านทางด้วยบัตรสมาร์ทเพิร์ส

1. ผู้ใช้ทางขับรถเข้าช่องที่รับบัตรสมาร์ทเพิร์สได้ทุกช่องรับบริการ

2. ผู้ใช้ทางส่งบัตรให้พนักงานจัดเก็บค่าผ่านทาง

3. พนักงานจัดเก็บค่าผ่านทางรับบัตร และแตะบัตร Smart Purse ที่ Contact less เพื่อรับชำระค่าผ่านทาง

4. การชำระค่าผ่านทางเสร็จสมบูรณ์

ผู้ใช้ทางสามารถสังเกตุอัตราค่าผ่านทาง และยอดเงินคงเหลือในบัตรสมาร์ทเพิร์ส บนหน้าจอแสดงผล (LED) และให้สังเกตุไฟสีเขียว แสดงการชำระค่าผ่านทางเรียบร้อย

5. พนักงานจัดเก็บค่าผ่านทางส่งบัตรคืนผู้ใช้ทาง

กรณีการชำระค่าผ่านทางไม่สมบูรณ์ (อันเนื่องจากมูลค่าเงินในบัตรฯ ไม่เพียงพอ ดังนั้น หน้าจอแสดงผล (LED) จะขึ้น Error ดังนั้น พนักงานจัดเก็บค่าผ่านทางจะแจ้งผู้ใช้ทางว่า "เงินในบัตรฯ ไม่เพียงพอ กรุณาชำระด้วยเงินสดคะ"