EN
/ TH
พลเอก สืบสันต์ ทรรทรานนท์

พลเอก สืบสันต์ ทรรทรานนท์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย นอร์วิช (สหรัฐอเมริกา)
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. รุ่นที่ 4414)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 98/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Finance for Non-financial Director รุ่นที่ 39/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการอำนวยการทั่วไป ราชกรีฑาสโมสร

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ Amata Bien Ho a JSC (Joint Stock Company) เวียดนาม
 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนบรรณ จำกัด
 • หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทำหน้าที่รองหัวหน้าสำนักงาน สำนักรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม

การถือหุ้น

ไม่ได้ถือครองหุ้นของบริษัทฯ

ย้อนกลับ