EN
/ TH

DMT มอบชุดตรวจสารเสพติดให้กับ บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด

คุณนพพล โพธิ์ขี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธิ์เพื่อความยั่งยืน บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง มอบชุดตรวจสารเสพติดเบื้องต้น ให้กับตัวแทน บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด รวมจำนวน 600 ชุด เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการสุ่มตรวจบุคลากร อันจะเป็นแนวทางในการป้องกันการติดสารเสพติดได้ทางหนึ่ง หรือเพื่อนำผู้เสพไปรักษาและบำบัด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ จะทำให้ลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดให้น้อยลง