EN
/ TH

DMT สนับสนุนโครงการ CSR ให้กับนิสิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

นายนพพล โพธิ์ขี ผอ.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างจิตสาธารณะและการทำประโยชน์เพื่อสังคมในคนรุ่นใหม่ จึงร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญ บรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำกิจกรรมเพื่อสังคมและการดำเนินธุรกิจขององค์กร ภายใต้แนวคิด ESG-in-processและเป้าหมายความยั่งยืน SDGs ให้นิสิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พร้อมให้นิสิตได้นำเสนอแนวคิดการทำโครงการ CSR เพื่อพัฒนาชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมรอบๆ วิทยาเขต และมี ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล เป็นที่ปรึกษาโครงการ

โดยบริษัทฯ พร้อมสนับสนุนให้โครงการ CSR ที่ผ่านการคัดเลือกเกิดขึ้นจริงต่อไป