EN
/ TH

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากรากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) รวบรวมใบเสร็จรับเงินและกระดาษมอบให้โครงการสมุด Green Way

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากรากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) รวบรวมใบเสร็จรับเงินและกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว มามอบให้กับโครงการสมุด Green Way นำไปรีไซเคิลและผลิตเป็นสมุดเล่มใหม่ เพื่อสนับสนุนเป็นอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆที่ขาดแคลน โดยมีคุณพลาดิสัย ใจทัศน์กุล ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง เป็นผู้รับมอบ

โครงการสมุด Green Way นี้ดำเนินงานตามเป้าหมายความยั่งยืนของสหประชาชาติข้อที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและข้อที่ 12 : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน