EN
/ TH

ปลูกป้อง ยกระดับสิ่งเเวดล้อมอย่างยั่งยืน

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ คุณบงกชรัตน์ ตั้งชูกุล รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจและการเงิน คุณอัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กร พร้อมพนักงาน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) และนิสิตนักศึกษาจากมูลนิธิทางสู่ฝันปั้นคนเก่ง ร่วมกับ โครงการ Care the Wild "ปลูกป้อง Plant & Protect" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและชุมชนบ้านหนองปลิง จ.กาญจนบุรี จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อสร้างสรรค์และฟื้นฟูธรรมชาติ ในวันที่ 17 มิถุนายน ซึ่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก “World Day to Combat Desertification and Drought” โดยมุ่งเน้นบริเวณพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก เพิ่มปริมาณออกซิเจนและลดภาวะโลกร้อนได้ดีที่สุด “ซึ่งในโอกาสที่ปีนี้ DMT ก้าวเข้าสู่ปีที่ 35 ซึ่งเป็นปีที่เรามุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประเด็นพื้นฐานใน 3 มิติที่สำคัญ ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) มิติสังคม (Social) และมิติกำกับดูแลกิจการ (Governance) ซึ่งกิจกรรมปลูกป่าชุมชนครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและส่งมอบคุณค่าให้กับชุมชน ซึ่ง DMT เป็นอีกหนึ่งพลังในการขับเคลื่อนให้ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยในโอกาสนี้อยากใช้วันที่ 17 มิถุนายน ที่สหประชาชาติกำหนดเป็นวันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก”