EN
/ TH

DMT สนับสนุนสมุด Green Way ให้กับโรงเรียนบ้านคูเดื่อ

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทย ด้วยการส่งมอบสมุด Green Way ที่ผลิตจากการรีไซเคิลใบเสร็จค่าผ่านทางและกระดาษที่ใช้แล้ว โดยมีคุณอัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ส่งมอบให้กับ สิบตำรวจตรีวิชัย สารวัน ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเดื่อ ณ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบ