EN
/ TH

มอบสมุด Green Way ครอบคลุมทั่วประเทศ

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทย ด้วยการส่งมอบสมุด Green Way ที่ผลิตจากการรีไซเคิลใบเสร็จค่าผ่านทางและกระดาษที่ใช้แล้วให้กับนักเรียนจำนวน 11 โรงเรียน ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อนำไปใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์ทางการศึกษา มีรายชื่อสถานศึกษาดังนี้

 1. โรงเรียนบ้านดินแดง
 2. โรงเรียนแม่ปาง
 3. โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย
 4. โรงเรียนฉวาง
 5. โรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์
 6. โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐ
 7. โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ
 8. โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
 9. โรงเรียนบ้านวังยาว
 10. โรงเรียนบ้านสระนารายณ์
 11. โรงเรียนวัดแก่นจันทร์ (จันทร์เอียงทับทิมราษฎร์บำรุง)