EN
/ TH

มอบสมุด Green Way และอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านพันวาล

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมโครงการสานสัมพันธ์กองทัพไทย โดยเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทย ด้วยการมอบสมุด Green Way ที่ผลิตจากการรีไซเคิลใบเสร็จค่าผ่านทางและกระดาษที่ใช้แล้ว รวมถึงมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านพันวาล อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อนำไปใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป