EN
/ TH

ดอนเมืองโทล์ลเวย์ส่งมอบสมุด Green Way ครอบคลุมทั่วประเทศ

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทย ด้วยการส่งมอบสมุด Green Way ที่ผลิตจากการรีไซเคิลใบเสร็จค่าผ่านทางและกระดาษที่ใช้แล้วให้กับนักเรียนจำนวน 35 โรงเรียน ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อนำไปใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์ทางการศึกษา