EN
/ TH

มอบน้ำดื่มให้กับผู้มารับบริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

นางสาวอัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) มอบน้ำดื่มให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และผู้มารับบริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ