EN
/ TH

DMT เข้าร่วมการประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 29

ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิลัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา นายวันเฉลิม ดวงกันยา เเละ นางสาวพิชานันต์ ทูลฉลาด ผู้แทน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 โดยร่วมนำเสนอผลงานในสาขาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ เเละร่วมบรรยายในหัวข้อ การศึกษาประสิทธิภาพการระบายการจราจรด่านเก็บค่าผ่านทางแบบ 2 ชั้น เพื่อการปรับปรุงด้านกายภาพ กรณีศึกษาด่านดอนเมือง เเละ การยกระดับความปลอดภัยทางถนนทางยกระดับอุตราภิมุขสู่มาตรฐาน iRAP เมื่อวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์