EN
/ TH

DMT รับมอบใบประกาศเกียรติคุณและป้ายตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) รับมอบใบประกาศเกียรติคุณและป้ายตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) จากนางเพลินนภา ธนีรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 เพื่อแสดงว่าบริษัทฯ ได้แสดงความมุ่งมั่นการนำหลักการแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี และไม่ละเมิดสิทธิแรงงงาน ณ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) นับเป็นใบประกาศเกียรติคุณอันทรงเกียรติที่บริษัทฯได้รับ ถือเป็นการตอกย้ำถึงการห่วงใย ใส่ใจ และมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้แก่พนักงาน โดยให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงานทุกคน เพราะบริษัทฯ มุ่งพัฒนานำคุณค่าสู่สังคม