EN
/ TH

DMT ได้รับการประเมิน “หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings” อยู่ในระดับ “A”

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมิน “หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings” อยู่ในระดับ “A” โดยพิจารณาผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance) หรือ ESG

ซึ่งในปี 2566 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปลี่ยนชื่อ “รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment)” เป็น “หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings” พร้อมทั้งประกาศผลประเมินในรูปแบบ ESG Ratings เป็นปีแรก เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนและการประเมินมูลค่าธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง