EN
/ TH

DMT รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint of Organization : CFO) จากนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพื่อแสดงว่า DMT เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม พร้อมคำนึงถึงความยั่งยืนซึ่งนำไปสู่แผนการลดการปล่อยมลพิษอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องอบรม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ