EN
/ TH

DMT รับมอบประกาศนียบัตรรับรองระบบมาตรฐานสากลด้านระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001:2018)

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT พร้อมรองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจและการเงิน รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากลด้านการจัดทำระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) จากนายมนตรี ตั้งเติมสิริกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (คนที่ 3 จากซ้าย) ในโอกาสที่บริษัทฯ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO45001:2018 ณ สำนักงานใหญ่DMT เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 เพื่อรับรองถึงความพร้อมว่า DMT ดำเนินธุรกิจและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติของพนักงาน และครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม ตอกย้ำการเป็นผู้ให้บริการทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน 31 ถนนวิภาวดีรังสิต