EN
/ TH
Social Award
รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์แก่ราชการในการสนับสนุนป่าชุมชน
รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์แก่ราชการในการสนับสนุนป่าชุมชน
Social Award
DMT รับมอบโล่จาก โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๔๒
DMT รับมอบโล่จาก โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๔๒
Social Award
DMT รับมอบใบประกาศเกียรติคุณและป้ายตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี
DMT รับมอบใบประกาศเกียรติคุณและป้ายตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี
Social Award
DMT เข้ารับรางวัล AMCHAM Corporate Social Impact Awards 2023
DMT เข้ารับรางวัล AMCHAM Corporate Social Impact Awards 2023
Social Award
Human Rights Awards 2023
Human Rights Awards 2023
Social Award
The award for assisting government officials from the Department of Forestry in the year 2023.
The award for assisting government officials from the Department of Forestry in the year 2023.
Social Award
รางวัล CHIEF INNOVATION OFFICER (CIO) จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รางวัล CHIEF INNOVATION OFFICER (CIO) จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Social Award
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
Social Award
รางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ” ปี 2565
รางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ” ปี 2565
Social Award
รางวัลระดับทองแดง ปีที่ 1 กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2563 (Zero Accident Campaign 2020)
รางวัลระดับทองแดง ปีที่ 1 กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2563 (Zero Accident Campaign 2020)
Social Award
รางวัลความสำเร็จสู่ Thailand Vision Zero ระดับก้าวหน้า ประจำปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
รางวัลความสำเร็จสู่ Thailand Vision Zero ระดับก้าวหน้า ประจำปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
Social Award
Platinum Award on the Aids and Tuberculosis management in organisation 2009
Platinum Award on the Aids and Tuberculosis management in organisation 2009