EN
/ TH
Purchasing
17 April 2024
BD.009/2567 ฉบับที่ 1 งานโครงการปรับปรุงรอยต่อผิวจราจร บนทางยกระดับอุตาภิมุข
15 February 2024
BD.004/2567 ฉบับที่ 1 เรื่อง งานโครงการปรับปรุงห้อง AHU 111, AHU 215, AHU 220
15 February 2024
BD.003/2567 ฉบับที่ 1 เรื่อง งานโครงการปรับปรุงทาสี Zinc เสาไฟแสงสว่าง เฟสที่ 3
08 February 2024
BD.001/2567 ฉบับที่ 1 เรื่อง งานโครงการปรับปรุงทางหนีไฟ อาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง (ระยะที่3)
17 January 2024
ประกาศฉบับที่ 2/2567 เรื่อง แจ้งรายการงานสอบเทียบราคาประจำปี 2567
17 January 2024
ประกาศฉบับที่ 1/2567 เรื่อง แจ้งรายการงานประกวดราคาประจำปี 2567
09 November 2023
หนังสือเเจ้งการเปลี่ยนเเปลงระบบของบริษัทฯ