EN
/ TH

ปลูกป้อง ยกระดับสิ่งเเวดล้อมอย่างยั่งยืน ปีที่ 2

DMT และนิสิตนักศึกษาจากมูลนิธิทางสู่ฝันปั้นคนเก่ง ร่วมกับ โครงการ Care the Wild "ปลูกป้อง Plant & Protect" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและชุมชนบ้านหนองปลิง จ.กาญจนบุรี เข้าสู่ปีที่ 2 นำโดย ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อสร้างสรรค์และฟื้นฟูธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นบริเวณพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก เพิ่มปริมาณออกซิเจนและลดภาวะโลกร้อนได้ดีที่สุด DMT มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประเด็นพื้นฐานใน3 มิติที่สำคัญ ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental)มิติสังคม (Social) และมิติกำกับดูแลกิจการ (Governance) ซึ่งกิจกรรมปลูกป่าชุมชนครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและส่งมอบคุณค่าให้กับชุมชน ซึ่ง DMT เป็นอีกหนึ่งพลังในการขับเคลื่อนให้ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้นอย่างยั่งยืน