EN
/ TH

DMT สนับสนุน โครงการพาน้องรักษ์ทะเล

DMT ร่วมสนับสนุน โครงการพาน้องรักษ์ทะเล ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการคัดเลือกจากการนำเสนอแนวคิดการทำโครงการพัฒนาชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบๆ ของ นิสิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มาให้ความรู้กับนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร จํานวน 41 คน และประชาชนใกล้เคียง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการรักษาระบบนิเวศในท้องทะเล และร่วมลงมือสร้างแหล่งอนุบาลปะการังธรรมชาติ เพื่อส่งมอบให้กับค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ แสมสาร พร้อมทั้งดูบทบาทการอนุรักษ์ และฟื้นฟูปะการังให้ยั่งยืน