EN
/ TH

สมุด GREEN WAY เพื่อน้องโรงเรียนบ้านทับลาน

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 คุณอัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านทับลาน ตั้งอยู่ในอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยเป็นอย่างมาก ทำให้โรงเรียนได้รับความเสียหาย ทางบริษัทฯ จึงขอมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน นมกล่อง ถุงเท้านักเรียน และมอบสมุด Green Way จากโครงการสมุด Green Way จากกระดาษที่เปิดรับบริจาคจากกระดาษเหลือใช้ นำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล เพื่อผลิตเป็นสมุดให้น้องๆ โดยได้ส่งมอบให้กับนางถาวร วีระกุล ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับลาน จำนวน 1000 เล่ม