EN
/ TH

วันเด็กแห่งชาติ 2565

เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ศธ.จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของเด็ก ๆ และผู้ปกครองทุกคน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณปรางแก้ว ทองดี ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ขอมอบของขวัญให้กับตัวแทนชุมชนต่างๆ อาทิ อุปกรณ์การศึกษา นม ขนม และของเล่น จำนวน 1,000 ชุด ให้กับชุมชนโดยรอบทางยกระดับดอนเมือง กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสุขให้กับเด็กๆ เยาวชน ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป