EN
/ TH

DMT ได้รับรางวัลองค์กรที่สนันสนุนภารกิจด้านป่าชุมชน ประจำปี 2567

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลโล่ประเกียรติคุณหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์แก่ราชการในการสนับสนุนป่าชุมชน จาก พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กระทรวงทรัพยากรแห่งชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี 2567 ซึ่งจัดโดยกรมป่าไม้ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากร ป่าไม้ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญคุณค่าของป่าชุมชนและทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์