EN
/ TH

DMT รับรางวัลกิตติกรรมประกาศ “Sustainability Disclosure Acknowledgement 2023”

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เข้ารับกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement ประจำปี 2566 หรือ รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน โดยรางวัลนี้ได้มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของ SDC ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็น ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจอันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 12.6 ร่วมกัน

โดยมี ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ นายนพพล โพธิ์ขี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน และนางสาวโชติกา ศรีเถาว์ ผู้จัดการแผนกสำนักเลขานุการบริษัทและกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา