EN
/ TH

อบรมหลักสูตร การปฐมนิเทศพนักงานใหม่

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555ที่ผ่านมา บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง โดยงานความปลอดภัยร่วมกับงานทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดอบรมหลักสูตร การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ่งเป็นกระบวนการแนะนำพนักงานใหม่ให้รู้จักองค์กร เพื่อนร่วมงาน และพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนการรับทราบนโยบายและโครงสร้างการบริหารงานความปลอดภัย รวมถึงกฎระเบียบและสวัสดิการของพนักงานเมื่อเข้ามาเป็นพนักงานของบริษัทฯ