EN
/ TH

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2555

ดอนเมืองโทลล์เวย์ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 February 2555 ที่ผ่านมา ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมตามโครงสร้างแผนป้องกันระงับอัคคีภัย เมื่อเกิดเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง ทั้งนี้เพื่อลดความสูญเสียที่อาจส่งผลต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น การสร้างความรู้ ทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่บุคลากร จึงถือเป็นความรับผิดชอบหนึ่งขององค์กรที่ต้องให้บุคลากรแต่ละส่วนงานสามารถ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้ รวมถึงได้รู้จักวิธีการป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย ได้อย่างถูกต้องถูกวิธี