บริษัทฯ ถือปฏิบัติและให้โอกาสพนักงานทุกชนชาติ เชื้อชาติ ภาษา และเพศ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เรามีความเชื่ออย่างแรงกล้าและมุ่งมั่นปฏิบัติงานภายในใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน และผูกพันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยค่านิยมองค์กรที่เรียกว่า “PEA-CAT” ซึ่งประกอบด้วย (Customer Focus) ความกระตือรือร้นสู่ความสำเร็จ (Achievement motivation) การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของดอนเมืองโทลล์เวย์ ใช้หลักสำคัญ 4 ประการคือ

หลักความยุติธรรมและเท่าเทียม (Merit-Based)

บริษัทฯ ยึดหลักความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความสำคัญในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ มีความก้าวหน้าในอาชีพ มีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อทุกคนในองค์กร

หลักผลงาน (Performance -Based)

เป็นการเชื่อมโยงระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ซึ่งพนักงานทุกคนจะมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา จนถึงพิจารณาจ่ายเงินเดือน และโบนัสตามผลงาน

หลักความสามารถ (Competency – Based)

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าพนักงานทุกคนคือทรัพยากรมนุษย์ซึ่งสามารถพัฒนาได้ บริษัทฯ จึงสนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้ใช้ความสามารถให้เต็มศักยภาพ ทั้งการพัฒนาตนเอง การฝึกอบรมในงาน (On-the-Job Training) การสอนงาน (Coaching) และการฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ และการหมุนเวียนงาน โดยหลักความสามารถนี้มีการนำมาใช้กับพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ

หลักคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Work Life)

ในการทำงานมี Work Life กับ Home Life ทำอย่างไรให้สมดุลกัน บริษัทฯ จึงเสริมสร้างสถานที่ทำงานให้มีความสุข ดูแลพนักงานเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน การทำงานแบบพี่น้อง สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน