Tollway Core Value คือค่านิยมและความเชื่อที่ในการสร้างวิถีและทิศทางการทำงานร่วมกันของผู้บริหารและพนักงานโทลล์เวย์ อันจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรและนำองค์กรสู่การเป็นเลิศด้านการบริหารทางด่วนชั้นนำ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์และระบบการบริหารจัดการอื่น ๆ ให้มีความเป็นมืออาชีพ ทั้งนี้ เพื่อสร้างพนักงานที่ยึดมั่นในค่านิยมร่วมองค์กร มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างสร้างสรรค์ มีความกล้าคิดและกล้าทำในสิ่งใหม่ ๆ รวมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันสามารถสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้ (Work-life Balance)

 

บริษัทฯ สร้างความพร้อมด้านบุคลากร เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งท้าทายสำคัญที่จะนำบริษัทฯไปสู่ความมั่นคง และยั่งยืน เพื่อนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางด่วนนายธานินทร์ พานิชขีวะ

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

Way of working together


P

ROFESSIONALISM

ทำงานอย่างมืออาชีพ

E

XCELLENCE STRIVING

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

A

CCOUNTABILITY

มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รับผิดชอบต่อหน้าที่เสมือนเป็นเจ้าของธุรกิจ

C

USTOMER FOCUS

มุ่งเน้นต่อความพอใจลูกค้า

A

CHIEVEMENT MOTIVATION

ความกระตือรือร้นสู่ความสำเร็จ

T

EAMWORK

การทำงานเป็นทีม

PROFESSIONALISM : ทำงานอย่างมืออาชีพ

ชาวโทลล์เวย์เราเชื่อว่า การเตรียมความพร้อมตนเองให้ทันต่อสิ่งใหม่เป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นการพัฒนาทักษะของตนเองเป็นสิ่งที่ไม่มองข้าม เปิดรับสิ่งใหม่ๆ เพิ่มความรู้ มุ่งเน้นคุณภาพ สร้างความเชี่ยวชาญในงานบริหารทางด่วน คือภาระหน้าที่ของพวกเราชาวโทลล์เวย์

EXCELLENCE STRIVING : การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

ชาวโทลล์เวย์เราเชื่อว่าในการทำงานทุกหน้าที่ที่ปฏิบัติ ต้องมีการทบทวนงานอย่างสม่ำเสมอ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยอุทิศกำลังกาย และกำลั้งใจเพื่อปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเต็มที เพื่อบรรลุตามเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ และสร้างสรรค์ผลงานที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป

ACCOUNTABILITY : มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รับผิดชอบต่อหน้าที่เสมือนเป็นเจ้าของธุรกิจ

ชาวโทลล์เวย์เราเชื่อว่า การมีวินัยและรับผิดชอบต่อตนเองในการทำงาน แสดงออกถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะทำให้งานที่รับมอบหมายประสบความสำเร็จ มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

CUSTOMER FOCUS : มุ่งเน้นต่อความพอใจลูกค้า

ชาวโทลล์เวย์เราเชื่อว่า การทำงานที่มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นสำคัญ โดยทำความเข้าใจ คาดหวัง และตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปฏิบัติด้วยความเสมอภาคทั้งภายในและภายนอก คือการส่งมอบผลงานที่มีคุณค่าและความพึงพอใจ

ACHIEVEMENT MOTIVATION : ความกระตือรือร้นสู่ความสำเร็จ

ชาวโทลล์เวย์เราเชื่อว่า การแสดงออกถึงความกระตือรือร้น ความไม่ย่อท้ออุปสรรค มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้ประสบความสำเร็จได้ตามแผนที่กำหนด รวมถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทำงานทั้งของตนเองและทีมงานทุกคน มีพลังที่จะขับเคลื่อนสู่ความเสร็จร่วมกัน

TEAMWORK : การทำงานเป็นทีม

ชาวโทลล์เวย์เราเชื่อว่า การปรับตัว การแสดงบุคลิภาพที่ปรารถนาจะทำงานร่วมกัน เป็นคนมีน้ำใจ ให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือ การสอนงาน การกระจายงานและการสื่อสาร การแสดงออกความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน