บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างบูรณาการขึ้น เพื่อเป็นช่องทางการถ่ายทอดแนวนโยบายในภาพรวมของบริษัทฯ มาสู่การดำเนินการในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อสะท้อนถึงการปฏิบัติงานในธุรกิจการบริหารจัดการทางยกระดับดอนเมืองที่คำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และการดำเนินกิจกรรมเชิงสังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมและชุมชนให้ดีขึ้น

แนวนโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“บริษัทจดทะเบียน”) ดำเนินการ ซึ่งนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างบูรณาการ จะประกอบไปด้วย

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจปกติ (in-process)


อ่านต่อ

บริษัทฯ ได้ปรับการดำเนนธุรกิจปกติให้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรองรับการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมต่อผู้มีส่วนได้เสียลำดับแรก โดยได้ดำเนินการดังนี้

  1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
  2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
  4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
  5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
  6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
  7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
  8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย