ความรับผิดชอบเพื่อสังคม คือ ความมุ่งมั่นที่จะร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยในด้านต่างๆ เพื่อให้สังคมเกิดการพัฒนาและเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่สังคมไทย ทั้งต่อพนักงาน ผู้ใช้ทาง และสาธารณชน

ปฐมบทของความรับผิดชอบเพื่อสังคมเริ่มจากเจตนารมณ์ของผู้บริหาร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ที่มีนโยบายการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่รูปแบบ Social Enterprise ที่มองว่าธุรกิจไม่ใช่การมองแค่ตัวเราเอง แต่เราต้องมองสังคมรอบข้างและร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้ตอบสนองต่อเจตนารมณ์ดังกล่าว ผู้บริหารจึงได้กำหนดแนวนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างบูรณาการขึ้น เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเชิงสังคมของบริษัทฯ ครบถ้วนเช่นเดียวกับบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแนวนโยบายดังกล่าวจะแบ่งการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบเพื่อสังคมในการดำเนินธุรกิจปกติ (CSR-in Process) และความรับผิดชอบเพื่อสังคมที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ (CSR-after process)

ในการทำกิจกรรมความรับผิดชอบเพื่อสังคมที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ ผู้บริหารได้จุดประกาย แนวคิด “Tollway ทางน้ำใจไหลสู่สังคม” ขึ้น โดยมุ่งเน้นที่จะให้พนักงานบริษัทฯ ทุกคนเป็นแกนกลางในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งได้ถูกถ่ายถอดไปสู่สัญลักษณ์ Mr.Tollway ที่เป็นเสมือนตัวแทนของพนักงานบริษัท ฯ ทุกคน ที่เปี่ยมด้วยพลังการช่วยเหลือสังคม (CSR Power) นอกจากนี้ การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ ได้ตั้งอยู่บน แนวคิด “พนักงานจิตอาสา” โดยให้พนักงาน Tollway คิดริเริ่มและลงมือทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยตนเอง โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้คอยสนับสนุน เพื่อให้ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจที่ควบคู่กับการร่วมดูแลและพัฒนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) อย่างรอบด้าน

บริษัทฯ ได้แบ่งการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบเพื่อสังคมที่นอกเหนือจาการดำเนินการในธุรกิจปกติออกเป็น 5 ด้าน โดยรายละเอียด พร้อมการกำหนดสีสัญลักษณ์ และตราสัญลักษณ์ ดังนี้

Tollway Smart Way


Tollway Happy Way


Tollway Safety Way


Tollway Better Way


Tollway Green Way