รายละเอียด วันที่และเวลา
สรุปผลการดำเนินงานจัดจ้างในไตรมาสที่ 4/2563 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563 และขอยกเลิกประกาศหน้า website งานปี 2563 -
ประกาศฉบับที่ 2/2564 เรื่องแจ้งรายการงานสอบเทียบราคาประจำปี 2564 -
ประกาศฉบับที่ 1/2564 เรื่องแจ้งรายการงานประกวดราคาประจำปี 2564 -
ประกาศ BD.009/2563 ฉบับที่ 4 เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการตรวจสอบและประเมินความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างทางยกระดับอุตราภิมุข (ครั้งที่ 2) -
ประกาศ BD.014/2563 ฉบับที่ 1 เรื่อง ประกวดราคาโครงการงานปรับปรุงทาสีกันซึมหลังคาดาดฟ้าอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง (ครั้งที่2) -
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างไตรมาสที่ 3/2563 เดือนกรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563 -
ประกาศ BD.013/2563 ฉบับที่ 1 เรื่องประกวดราคางานโครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศในอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง 7 ด่าน -
BD.011/2563 ฉบับที่ 2 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคางานโครงการปรับปรุงทาสีกันซึมหลังคาดาดฟ้าอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง -
BD.009/2563 ฉบับที่ 2 เรื่อง ประกวดราคาโครงการตรวจสอบและประเมินความมั่นคงแข็งแรง โครงสร้างทางยกระดับอุตราภิมุข (ครั้งที่ 2) -
BD.012/2563 เรื่อง การประกวดราคางานโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำใต้ทางยกระดับดอนเมืองช่วงโค้งรัชดาภิเษก PIER No.4.28_4.55 -
BD.011/2563 เรื่อง การประกวดราคางานโครงการปรับปรุงทาสีกันซึมหลังคาดาดฟ้าอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง -
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างไตรมาสที่ 2/2563 เดือนเมษายน 2563 - มิถุนายน 2563 -
BD.009/2563 ฉบับที่ 1 เรื่อง ประกวดราคาโครงการตรวจสอบและประเมินความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างทางยกระดับอุตราภิมุข 22 มิถุนายน - 24 มิถุนายน 2563
BD.008/2563 ฉบับที่ 1 เรื่อง ประกวดราคางานโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโทรศัพท์ฉุกเฉินชนิดเครือข่าย GSM พร้อมชุดจ่ายไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 50 เครื่อง 8 มิถุนายน - 10 มิถุนายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างไตรมาสที่ 1/2563 มกราคม 2563 - มีนาคม 2563 -
BD.006/2563 ฉบับที่ 1 เรื่อง ประกวดราคางานโครงการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ชานเลื่อนแบบถาดวางพื้น ขนาด 4 ตัน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์จำนวน 1 คัน 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2563
BD.005/2563 ฉบับที่ 1 เรื่อง ประกวดราคางานโครงการปรับปรุงด่านเก็บค่าผ่านทาง (Renovation of Toll Plaza) บางเขนและหลักสี่ขาออก 18-20 กุมภาพันธ์ 2563
BD.004/2563 ฉบับที่ 1 เรื่อง ประกวดราคางานโครงการปรับปรุงไฟแสงสว่างบนทางช่วงลาดพร้าว-ดินแดง และ Ramp ขึ้น-ลง 11-13 กุมภาพันธ์ 2563
BD.003/2563 ฉบับที่ 1 เรื่อง ประกวดราคางานโครงการเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่าย Network Switch 3-5 กุมภาพันธ์ 2563
BD.002/2563 ฉบับที่ 1 เรื่อง ประกวดราคางานโครงการเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย Wireless Network 3-5 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างไตรมาสที่ 4/2562 ตุลาคม 2562- ธันวาคม 2562 -
ประกาศฉบับที่ 2/2563 เรื่อง แจ้งรายการงานสอบเทียบราคาประจำปี 2563 -
ประกาศฉบับที่ 1/2563 เรื่อง แจ้งรายการงานประกวดราคาประจำปี 2563 -
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างไตรมาสที่ 3/2562 เดือนกรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562 -
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างไตรมาสที่ 2/2562 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562 -
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างไตรมาสที่ 1/2562 เดือน มกราคม - มีนาคม 2562 -