งานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้ นางสาวประกายพิมพ์ ตันรังสรรค์ ผู้จัดการส่วนกฎหมายและกฎระเบียบ เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้ารับมอบ“เข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย” ในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2563 จากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งมอบให้แก่บริษัทฯ ในฐานะที่บริษัทเคยได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ในปีที่ผ่านมา (ปี 2562) โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร 10 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ทั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและเป็นสิ่งการันตีถึงความสำเร็จในด้านการดำเนินธุรกิจสำหรับองค์กรผู้ประกอบธุรกิจในภาคเอกชน ที่มีการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณและยึดหลักบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) มาอย่างต่อเนื่อง