นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ

นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางอโนมา อุฤทธิ์

นางอโนมา อุฤทธิ์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุเทพ ธาระวาส

นายสุเทพ ธาระวาส

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายบุญชนะ ตรีดิษฐ์ อุดมพร

นายบุญชนะ ตรีดิษฐ์ อุดมพร

กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวบงกชรัตน์ ตั้งชูกุล

นางสาวบงกชรัตน์ ตั้งชูกุล

กรรมการบริหารความเสี่ยง