ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ

นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดร. วิชญะ เครืองาม

ดร. วิชญะ เครืองาม

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน