พลเอก สืบสันต์ ทรรทรานนท์

พลเอก สืบสันต์ ทรรทรานนท์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ

นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดร. วิชญะ เครืองาม

ดร. วิชญะ เครืองาม

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน