นายธานินทร์ พานิชชีวะ

นายธานินทร์ พานิชชีวะ

ประธานกรรมการพัฒนาธรกิจ

นางสาวบงกชรัตน์ ตั้งชูกุล

นางสาวบงกชรัตน์ ตั้งชูกุล

กรรมการพัฒนาธุรกิจ

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย

กรรมการพัฒนาธุรกิจและเลขานุการ