นายสมบัติ พานิชชีวะ

นายสมบัติ พานิชชีวะ

ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม

ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการกลั่นกรองและติดตาม

นายประกอบ ตันติยาพงศ์

นายประกอบ ตันติยาพงศ์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ

นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายพรเทพ ปันยารชุน

นายพรเทพ ปันยารชุน

กรรมการบริษัท
กรรมการพัฒนาธุรกิจ
กรรมการกลั่นกรองและติดตาม

ดร. วิชญะ เครืองาม

ดร. วิชญะ เครืองาม

กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ม.ล. ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธิ

ม.ล. ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธิ

กรรมการ
กรรมการกลั่นกรองและติดตาม

นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ

นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์

กรรมการ
(กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง)

นางปานทิพย์ ศรีพิมล

นางปานทิพย์ ศรีพิมล

กรรมการ
(กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง)

นายธานินทร์ พานิชชีวะ

นายธานินทร์ พานิชชีวะ

กรรมการผู้จัดการ