นายสมบัติ พานิชชีวะ

นายสมบัติ พานิชชีวะ

ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม

ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

นายประกอบ ตันติยาพงศ์

นายประกอบ ตันติยาพงศ์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ

นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พลเอก สืบสันต์ ทรรทรานนท์

พลเอก สืบสันต์ ทรรทรานนท์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดร. วิชญะ เครืองาม

ดร. วิชญะ เครืองาม

กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายชาญวิทย์  อมตะมาทุชาติ

นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ

กรรมการ

ม.ล. ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธิ

ม.ล. ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธิ

กรรมการ
กรรมการบริหาร

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์

กรรมการ

นายจุมพล ริมสาคร

นายจุมพล ริมสาคร

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายธานินทร์ พานิชชีวะ

นายธานินทร์ พานิชชีวะ

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการพัฒนาธุรกิจ

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการพัฒนาธุรกิจ