นายธานินทร์ พานิชชีวะ

นายธานินทร์ พานิชชีวะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย

กรรมการผู้จัดการ

นางอโนมา อุฤทธิ์

นางอโนมา อุฤทธิ์

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ

นางสาวบงกชรัตน์ ตั้งชูกุล

นางสาวบงกชรัตน์ ตั้งชูกุล

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจและการเงิน
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจและการเงิน (รักษาการ)

นายสุเทพ ธาระวาส

นายสุเทพ ธาระวาส

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

นายบุญชนะ ตรีดิษฐ์ อุดมพร

นายบุญชนะ ตรีดิษฐ์ อุดมพร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย

นายชัยภัฏ เตมียบุตร

นายชัยภัฏ เตมียบุตร

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ - IT & ITS

นางสาวอัจฉรา เจริญพร

นางสาวอัจฉรา เจริญพร

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กร

นางสาวน้ำผึ้ง ระเมียดดี

นางสาวน้ำผึ้ง ระเมียดดี

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและจราจรอัจฉริยะ

นางสาวปิยภัทร พงษ์นิทรัพย์

นางสาวปิยภัทร พงษ์นิทรัพย์

ผู้อำนวยการฝ่ายระบบเก็บค่าผ่านทาง

นายชวณัฏฐ ศรีสุขวัฒนา

นายชวณัฏฐ ศรีสุขวัฒนา

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยความสะดวกและจัดการจราจร

นางสุมาลี นิยมเหมาะ

นางสุมาลี นิยมเหมาะ

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง

นายเอกรินทร์ เหลืองวิลัย

นายเอกรินทร์ เหลืองวิลัย

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและแผนปฏิบัติการ

ดร. สัณห์ พันธ์อุไร

ดร. สัณห์ พันธ์อุไร

ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุงรักษา

นางภัทรพร อมรศรีวรากุล

นางภัทรพร อมรศรีวรากุล

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

นางภาวดี สินธิพงษ์

นางภาวดี สินธิพงษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและจัดซื้อ

นางอุไรวรรณ เมฆอัคฆกรณ์

นางอุไรวรรณ เมฆอัคฆกรณ์

ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัทและกำกับดูแลกิจการ / เลขานุการบริษัท

นายจักรกฤช ทองนาคะ

นายจักรกฤช ทองนาคะ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ / นักลงทุนสัมพันธ์

นายพิเชษฐ ลัภยานันท์

นายพิเชษฐ ลัภยานันท์

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมโครงการ

นายนพพล โพธิ์ขี

นายนพพล โพธิ์ขี

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน

นางสาว รำไพ ชมภู่

นางสาว รำไพ ชมภู่

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และระบบบริหารงานคุณภาพ

นายปรีชา สมุหวัฒนชัย

นายปรีชา สมุหวัฒนชัย

ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักตรวจสอบภายใน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นายณัฐรุจ โตประภัสสร

นายณัฐรุจ โตประภัสสร

รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยความสะดวกและจัดการจราจร

นางสาวประกายพิมพ์ ดันรังสรรค์

นางสาวประกายพิมพ์ ดันรังสรรค์

ผู้จัดการส่วนกฎหมายและกฎระเบียบ

นางสาวจรินญา โกงเหลง

นางสาวจรินญา โกงเหลง

ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม