นายธานินทร์ พานิชชีวะ

นายธานินทร์ พานิชชีวะ

กรรมการผู้จัดการ

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจและการเงิน

นางอโนมา อุฤทธิ์

นางอโนมา อุฤทธิ์

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ

นายสุเทพ ธาระวาส

นายสุเทพ ธาระวาส

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

นายบุญชนะ ตรีดิษฐ์ อุดมพร

นายบุญชนะ ตรีดิษฐ์ อุดมพร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย

นายชัยภัฏ เตมียบุตร

นายชัยภัฏ เตมียบุตร

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ - IT & ITS
ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุงรักษา(รักษาการ)

นางสาวบงกชรัตน์ ตั้งชูกุล

นางสาวบงกชรัตน์ ตั้งชูกุล

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจและการเงิน

นางสาวน้ำผึ้ง ระเมียดดี

นางสาวน้ำผึ้ง ระเมียดดี

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและจราจรอัจฉริยะ

นางสาวปิยภัทร พงษ์นิทรัพย์

นางสาวปิยภัทร พงษ์นิทรัพย์

ผู้อำนวยการฝ่ายระบบเก็บค่าผ่านทาง

นายชวณัฏฐ ศรีสุขวัฒนา

นายชวณัฏฐ ศรีสุขวัฒนา

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยความสะดวกและจัดการจราจร

นางสุมาลี นิยมเหมาะ

นางสุมาลี นิยมเหมาะ

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง

นายเอกรินทร์ เหลืองวิลัย

นายเอกรินทร์ เหลืองวิลัย

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและแผนปฏิบัติการ

นางภัทรพร อมรศรีวรากุล

นางภัทรพร อมรศรีวรากุล

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

นางภาวดี สินธิพงษ์

นางภาวดี สินธิพงษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและจัดซื้อ

นางอุไรวรรณ เมฆอัคฆกรณ์

นางอุไรวรรณ เมฆอัคฆกรณ์

ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัทและกำกับดูแลกิจการ / เลขานุการบริษัท

นายจักรกฤช ทองนาคะ

นายจักรกฤช ทองนาคะ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ / นักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวอัจฉรา เจริญพร

นางสาวอัจฉรา เจริญพร

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร

นายปรีชา สมุหวัฒนชัย

นายปรีชา สมุหวัฒนชัย

ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักตรวจสอบภายใน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นายณัฐรุจ โตประภัสสร

นายณัฐรุจ โตประภัสสร

รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยความสะดวกและจัดการจราจร

นางสาวประกายพิมพ์ ดันรังสรรค์

นางสาวประกายพิมพ์ ดันรังสรรค์

ผู้จัดการส่วนกฎหมายและกฎระเบียบ

นายนพพล โพธิ์ขี

นายนพพล โพธิ์ขี

ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์

นางสาวจรินญา โกงเหลง

นางสาวจรินญา โกงเหลง

ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม