นโยบาย/วัตถุประสงค์ คุณภาพ และ สิ่งแวดล้อม

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ได้นำระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เข้ามาประยุกต์ใช้กับระบบการทำงานขององค์กร มุ่งเน้นถึงการสร้างระบบบริหารคุณภาพขององค์กร และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับและเตรียมพร้อมการตรวจรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จาก Certification Body (CB) ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2565

บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายคุณภาพ และ สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง วัตถุประสงค์คุณภาพ และ สิ่งแวดล้อม (ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015) เพื่อสนับสนุนทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท และ แสดงถึงความมุ่งมั่นในการตอบสนองตามข้อกำหนดที่บริษัทฯ ประยุกต์ใช้ รวมถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ